1- همیشه گونه های دلخواه نیستند

وکیل پور – یک طوماری است ازطرف کارمندان وزارت پست وتلگراف راجع بوضع خودشان نوشتهاند و راجع به لایحه سازمانی که تقدیم مجلس میکنم. راست: زمین مکگرت حشرات بسیاری را نیز حفظ کرده، از جمله لاروهای سنجاقکی شناگر به نام نیاد (naiad) که در تصویر دیده میشود. هیئت مدیره شرکت از ۵نفر تشکیل میشود که ازلحاظ حفظ مصالح عمومی ۳نفر ازآنهابانتخاب انجمن شهر ودونفردیگر بانتخاب سایر صاحبان سهام تعین خواهد شد. این نه نیکست که برشک، نیکیهای کسانی را نپذیریم.

در نتیجهٔ این هنایش او در خوانندگان، بود که به پراکنده شدنش در میان ایرانیان خرسندی نمیدادند و تا دیرگاهی مردم آن را در نهان خواندندی. جنگل آمازون که با نام آمازونیا (Amazonia) نیز شناخته می شود با مساحت ۵.۵۰۰.۰۰۰ کیلومتر مربع در آمریکای جنوبی واقع شده و به دلیل وسعت قابل توجهش بخش هایی از خاک ۹ کشور را در این منطقه پوشانده اگر چه بزرگ ترین بخش آن در کشور برزیل است. پارک ملی آتشفشان های هاوایی نیز یکی از بهترین مکان ها برای بازدید می باشد. رودخانه قلاشی، با داشتن صدای خروشان خود، می تواند بهترین مکان برای اقامت باشد.

امروزه از این جنگل ها انواع محصولات غذایی، دارویی و مواد اوّلیه صنعتی به دست می آید. آقایان اکثریت محروم را زارعین وکشاورزان زحمتکش تشکیل میدهند درمقابل عرق ریزی وپینه دست این طبقه یک اقلیت غافل وبی انصاف وسرباردر بهترین وضع خوشگذرانی بسرمی برند ولی خود آنهادربدترین شرایط عمرطی مینمایند این است که توجه عموم همکاران محترم را باین نکته اساسی معطوف میدارم. این شرکت، بهجای کنترل فرایندهای خاص، مثل یک جنگل بارانی متغیرهای محیطی مناسبی ایجاد میکند که فرآیند غیرقابلپیشبینی تولید علفهای هرز تازه را تقویت میکند. دانشمندان دانشگاه لیدز و شفیلد در بریتانیا و انستیتوی تحقیقات زیست محیطی آمازون در برزیل (آی پی اِی ام)، می گویند، خشکسالی سال ۲۰۱۰ در کوتاه مدت، آمازون را به یک تولید کننده دی اکسید کربن در مقایسه با نقش معمول آن بعنوان جذب کننده اصلی کربن روی سیاره تبدیل خواهد نمود.

آنها مقادیر زیادی اکسیژن تولید میکنند و دی اکسید کربن میگیرند. بیش از ده قبیله از گروه های کوچک انسانی دربخش های دورافتاده جنگل آمازون زندگی میکنند. همکاران عزیز مستحضرهستید که درماههای اخیر وحتی درهفته اخیر عده کثیری ازافسران جوان همین ارتش بازنشسته شده وبروی تمام سوابق وفداکاریهاوجان بازیهای این افرادقلم نه کشیده اندحقیقت ایناست که بنده درباره اخراج افسران واخراج کارمندان دولت یک عقیده دارم ومعتقدم که این هردوعمل غلط وخطرناک وموجب توسعه نارضایی وخوشحالی دشمنان استقلال کشور مورث پشیمانی فردای ماخواهد بود لکن چون درباره سایردستگاههای دولتی دراین جاگفتگوشده ومسئله ارتش ووزارت دفاع ملی مسئله مرگ وحیات مملکت است چندتن که بنام کمیسیون اصلاح وزارت دفاع ملی موردمشورت جناب آقای دکتر مصدق واقع میشوندممکن است بی اطلاع ویا صاحب سوء نیت وخدای ناکرده پرازحب وبغضهای شخصی باشند وشخص آقای نخست وزیربا اینکه حسن نیست دارند متخصص در امر وزارت جنگ و امور نظامی نیستند با اینکه بنده ناچار دراین مورد پافشاری حقایقی میپردازم اکنون بحکم قانون اختیارات عده کثیری از افسران تحصیلکرده وپاکدامن جوان ارتش بدون اعلام دلیل بازنشسته وخانه نشین شدهاند باکمال تاسف ناچارم بعرض آقایان برسانم که درمیان عده افسران سی وپنج ساله چهل ساله دیده میشود که چند نفر از آنها به تازگی بزرگ ترین دانشگاههای نظامی جهان را طی نمودهاند ودولت برای تکمیل تحصیل هریک از آنهاچندین هزاردلار خرج کردهاست باین ترتیب اکنون تمام ارتش مملکت متزلزل است هیچیک ازافسران به فردای خود مطمئن نیستند زیرا افسرانی که در سرحدات آذربایجان کردستان خراسان وکرمانشاه وخوزستان باجان خودبازی میکنند از کجا مطمئن باشند که فردا حکم بازنشستگی را ازتهران برای ایشان نخواهندفرستاد.

پیشنهاد طوری تنظیم شده که روشن نیست که آیا این شرکت واحد اتوبوسرانی دارای حق انحصاری هست یاخیر؟ آیابااین قانون کسان دیگر هم خواهند توانست اتوبوسهای عمومی داشته ازآنها درشهر بهره برداری کنند؟ مبهم بودن این مسئله یکی ازنواقص این پیشنهاد است. عبدالرحمن فرامرزی – اینطورنیست شکنجه کردن درنظمیه صدمرتبه از قتل بدتراست نظمیه و عدلیه بایدمامن مردم باشد قتل درهمه جای دنیا میشود ولی دولت در هیچ جاحق ندارد شکنجه بدهد این حرفهاچیست صدمرتبه بدتراست (زنگ رئیس) زهری – ایشان یک وسیله داشتند که این ادعارا برای همه تکذیب کنند و مفتری را در این مورد تعقیب کنندورسوا سازند و آن این بود که میگذاشتند بازپرس و نماینده دادستان طبق مقررات قانون فوری بعدازاعلام جرم دکتر بقایی متهمین را ببینند اگر این کار را کرده بودند ثابت میشد که ادعای اعلام جرم کننده پوچ و واهی است و مقصودش بدنام کردن مامورین تحقیق میباشد (عبدالرحمن فرامرزی – دولت حق ندارد شکنجه بدهد) اگر این کار را میکرند برای متهم ساختن دکتر بقایی دیگر احتیاج به آنهمه تبلیغات رادیویی و مطبوعاتی پیدانمیشدولی اینکاررانکردند و باجلوگیری از اجرای قانون و ادعای بی اساس که دکتر بقایی میخواستهاست متهمین را ملاقات کند ضعف موقعیت خود را به ثبوت رساندند.

آنچه توان پنداشت اینست که میرزا مهدیخان یا نویسندهٔ آگاه دیگری بحاجی زینالعابدین یاوری کرده، و این از ارج کوششهای حاجی نامبرده نخواهد کاست. رود میسیسیپی به همراه مهم ترین شاخه اش یعنی رود میزوری، تمام یا بخش هایی از 31 ایالت آمریکا را آبکشی می کند. رایحه درمانی توسط عود جنگل بارانی Rain Forest یکی از بیخطرترین، کم هزینه ترین، ارزان ترین و اثر بخش ترین متدهای درمانی است یعنی برای انجام آروماتراپی (رایحه درمانی) در خانه به راحتی میتوان از سوزاندن عود جنگل بارانی Rain Forest استفاده کرد.

زیرا تا آنجایی که بنده اطلاع دارم اصولا درلحظات حساس عمر یک ملت دریک محیط متشنج که قدرت حکومت واستقلال کشورچیزی بجز اقتدار درارتش نیست و در قسمت عمده کشور حکومت نظامی وجود دارد و همه جا با افراد آماده باش داده شده وزارت جنگ را باین ترتیب اداره نمیکند که قوه قدرت شخص نخست وزیر بدست افسرانی افتد که هزاران سوء استفاده بنمایند مگر وقتیکه بخواهند ارتش را محدود و منهدم نمایند در غیر این صورت اشتباهی شده که برای ملت ایران بسیار گران تمام خواهدشد.

موضوع دیگری که یک قسمتش را آقای میراشرافی اشاره کردند راجع بافسران ودولی بنده بطورکلی راجه بوضع کارمندان عرض میکنم که توجه به آن درشرایط ووضع حاضر بسیارموثراست یکی تزلزلی است که دربین کارمندان دولت حکمفرما شده دیگرترفیع ندادن برعدهای ازافسران جوان ارتش وژاندارمری است الان این بازنشسته کردنهای بی تناسب ومنتظرخدمت کردنهای بدون دلیل امنیت فکری وروحی مستخدمین دولت درهرطبقه که هستند سخت متزلزل ساخته روی اینها عدم امنیت فکری کارهای وزارتخانهها وادارات فلج شده شما درهرکجامی روید ازسیمای افسرده ورنگ پریده مستخدمین این کشور که عمری را درسخت ترین شرایط بسربرده اندروح یاس وناامیدی استنباط میکنید مقدرات کارمندان نجیب وتیره بخت را بدست کمیسیونهایی سپردهاند که درصلاحیتشان تردیداست مقیاس وقاعده برای این کمیسیونهادرست نیست حب وبغض درتصمیماتشان دخالت داشته ترتیب بازنشسته کردن کارمندان ثبت یاسایروزارتخانهها متفاوت است درصورتیکه همه تابع یک دولت ومطیع یک مقررات استخدامی هستندالان چندنفرازشریفترین وفاضلترین وجوانترین کارمندان ثبت اصفهان را بدون دلیل بازنشسته کردهاند درصورتیکه چندین نفرکارمند ازکارافتاده وواجد شرایط بازنشستگی صندلیهای آن اداره را اشغال کردهاند برای یک کشور مشروطه که دارای قانون اساسی وقوانین جامعی است بسیار ناپسنداست که پنج نفربدون هیچ شرط وصفتی بنشینند وبگویندچون حسن تعظیم نمیکندعلی قیافه اش زنندهاست تقی بی ادب است باید بازنشسته یامنتظرخدمت وزائدبرسازمان تشخیص شود آقایان ما خودمان طبق قانون برای رمال وقاپ باز شاگردشوفرحق دفاع قائل شدهایم ولی باید ببینیم که کارمندان دوائر مایعنی طبقات فاضله کشور مابدون شنیدن دفاع سلب حیثیت وآبرومی نمایند وسکوت اختیار نماییم جوانی که باخون جگرخوردن پدرومادر پس از۱۵ سال تحصیل ولیسانسیه شدن حالاکه موقع استفاده پدرومادراز وجود اوست به تشخیص کمیسیون پنج نفری ازتمام مواهب موجودیت محرومش میسازندویک فرد سالم وعالمی را عمدا بطرف دستجات ناسالم وجاهل سوق میدهنداصلاحات وزارتخانه غایت آمال قاطبه ملت ایران است ولی نه بااین سیستم واین طریق غیر منصفانه قاضی دزدرا باید طرد کرد کارمندناپاک را بایداخراج نمود ولی با محاکمه وصدور حکم مراجع قانونی چرا اگریک قاضی صدها حکم ناحق داد وخانوادههایی رابخاک سیاه نشانده امروز بایدفقط بازنشسته یاسلب صلاحیت ازاوبشوداین قاضی بایدزندان برود محاکمه شود به مردم شناخته شود این رویه اسمش مجازات نیست تشویق خائنین وتنبیه خادمین است یک کارمنددولت اگر عمری را دزدی کرده رشوه گرفته مرتکب اختلاس شده چرا بایدفقط بازنشسته شود بایدمحاکمه شود حبس شود پول مملکت را هرچه برده وخورده ازاووصول کردنه اینکه بدانیم دزد بوده کاخهاساخته مغازهها خریده تجارتخانهها برپاکرده ولی با تمام این اوصاف بازنشسته شود آن وقت درمقابل افراد آلوده وناپاکی بنام مدیرکل ورئیس کل فرمانفرمای ده الی بیست اداره مهم اقتصادی شوند باهمین بی ترتیبی هادرموردافسران جوان ووطن پرست ما بیعدالتیها شده بجای آنکه ازکمیت بکاهند وبرکیفیت بیفزایند ازکمیت وکیفیت هردوبغلط واشتباه کاستهاند من درموردافسری که ازترفیع محرومش کرده بودندومضطربانه اشک میریخت وازخدمت قصه هامیگفت تحقیق کردم معلوم شد گناهش این بود که صاحب خانه اش بواسطه تاخیریکماه پرداخت مال الاجاره مبادرت بصدوراجراییه نموده ونسخه دوم برگ اجراییه روی پرونده پرسنلی این افسربایگانی بوده آخرانصاف بدهیدافسری که حقوق ماه قبل را دوماه بعدمی گیرد چگونه میتواند درسرموعداجاره منزل را بپردازدتقصیربا کیست یافرض بفرماییدخانم این افسربا بقال سرگذردعوایش شدهاست آن شکایت کرده این را نباید ازترفیع محرومش کرد ترفیعات اکثرافسران راباین عناوین پایمال کردهاند ضمنا قطعنامه ایست ازطرف جرایداصفهان مبنی برانتخاب هیئت منصفه وطوماری هم توسط آیت الله میلانی راجع به قانون انتخابات رسیده که آنراهم تقدیم مقام ریاست میکنم وبقیه وقتم را هم بجناب آقای دکتر فاخر تقدیم میکنم.

آقایان محترم قدمهایی که در عرض چند ماه اخیر دور از نظر و اطلاع جناب آقای دکتر مصدق و تنها بعلت شدت مشغله و بی خبری ایشان در امور نظامی و ارتش در دستگاه وزارت دفاع ملی برداشته شده هریک تیشه ویران کنندهای بود که بر پایههای ارتش فروآوردهاند معلوم نیست اگر فردا حادثهای در یک گوشه از کشور پیش آمد واین ارتش بااین روحیه متزلزل قادربه مقابله نباشد چه پیش آمد خواهدکرد.

خبرگزاری فارس از تبریز-موسی کاظمزاده: ثبت جهانی جنگلهای ارسباران هر از چند گاهی از سوی مسوولان و دستگاههای متولی به نوعی خبرساز میشود که در روزهای اخیر نیز این مسئله از سوی معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجانشرقی خبرساز شد که اعلام کرده دو موضوع ثبت جهانی جنگلهای ارسباران و ژئوپارک منطقه آزاد ارس در دستور کار این ادارهکل قرار گرفته است. بنابراین، آنچه اختصاصا در این زمینه مورد تاکید است اینکه، جنگلهای ارسباران از سوی یونسکو به عنوان منطقهای حفاظتی و ذخیرهگاه بیوسفر (ژنتیکی) در کره زمین انتخاب شده ولی با این وجود هر ساله به دلایل مختلف از جمله بیتوجهی مردم و مسوولان، نبود امکانات و تجهیزات لازم روز به روز از وسعت این جنگلها کم میشود.

سرهنگ وحدانیان سرهنگ دولو خدا شاهداست که محرک بنده در ابرازاین مطالب فقط خطری است که ازدور احساس میکنم آقای نخست وزیرمحال است سوء نیت داشته باشند حتی اطلاع کامل دارم آقای دکتر مصدق به مامورین مربوطه دستورات کاملی داده بودندکه نهایت دقت بشود بلکه بطورخواهش گفته بودند که اگرچندنفر افسرناصالح درارتش بماند بعدا ممکن است تصفیه بشود ولی چنانچه افسران درست خدمتگزار برکنار بشوند موجب دلسردی دیگران خواهدشد اماآقای دکتر مصدق چه گناهی دارداگرفلان سرلشگر وفلان سرهنگ با بعضی ازافسران لایق خرده حسابی دارد وازقدرت مطلقه جناب آقای دکتر مصدق سوءاستفاده میکندواعمال اغراض شخصی را بصورت تصفیه ارتش درمی آورد بطوریکه شنیدهام اشخاصی که برای رسیدگی تعیین شدهاند ازطرف افسران انتخاب شده اندافسران خارج مرکز چه اطلاعی ازاین انتخابات دارند.

جنگل ابر با ۳۵ هزار هکتار مساحت، منطقهای پهناور است که به دلیل شرایط خاص اقلیمی، فضایی خاص و عجیب را به وجود آورده. در جنگل های انبوه آمازون حیوانات بسیار زیادی وجود دارند که در میان آن ها برخی بسیار عجیب هستند و کمتر دیده شده اند. هر کس هرچه میداند آزاد بگوید، نترسد، نهراسد، خواجه تا شانی نکند، غرض شخصی نداشته باشد؛ و بدانید که این مجلس مثل مجالس ماضیه مورث دفعالوقت و منتج توهین انتظار نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید