معلومات محیط زیستی هرات – افغانستان

چون جنگلات کشور مان از بهترین نوع آن درجهان میباشد. پستهزارهای بادغیس و هرات بزرگترین جنگل پسته افغانستان است که ساحه بیشتر از ۳۰ هزار هکتار زمین را پوشانیده است، این جنگل تا یک قرن قبل ۹۵ هزار هکتار بود و طی یک قرن گذشته بهویژه در سیسال اخیر توسط زورمندان تخریب شده و یکسوم جنگلات پسته از بین رفته است. از دیگر مواردی که جنگل پسته بادغیس را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است، تخریب جنگل است.

درعوض، این مـیتواند بحیث یک منبع معلوماتی استفاده شود کـه درسدۀ هفدهم یـا پیش ازآن، طوریکه پشتون ها خود را بحیث یک گروه مـیدیدند (شجرۀ دیگرافغانـها درون حیـات افغانی توسط حیـات خان نوشته شده است). قسمت اعظم افغانستان شمالی بین وغای درون شرق و سرزمـین های نمازگاه درغرب، بطورعجیبی خالی از شواهد باستانشناسی است. او درون 1161 مـیمـیرد. و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد، و يا اجراي طرح را متوقف ساخت، سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب الاجلي به او اخطار ميكند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي كه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود اجراي طرح را رأساً عهده دار ويا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهد بود.

وزیر اقتصاد ملی – خیلی خوشوقتم که جناب آقای دکتر بقایی در این موضوع سوالی فرمودند که فرصتی برای بنده پیش آید اساسا تاریخچه صادرات برنج را خدمت آقایان عرض کنم همانطوری که آقایان مستحضرند رل وزارت اقتصاد به منزله یک چراغی است در ساحل برای امور اقتصادی و مخصوصا برای تشویق صادرات این مملکت یعنی ما باید پیش بینی بکنیم که صادرات و واردات و وضع اقتصادی و احتیاجاتی که ما داریم از خارجه و بایستی پیش بینی بشود باید قبل ازوقت پیش بینی بکنیم که آیا بایستی چه تصمیماتی گرفته شود و وضع از چه قراراست بنده از آن روزی که افتخار خدمتگذاری را پیداکردم سعی کردم که بهترین اطلاعات را در هئیت دولت بعرض برسانم و دولت با کمال علاقه مندی این اطلاعات را پس از تحقیق مورد توجه قرار داد در قسمت برنج بنده توجه کردم که امسال در دنیا بازارش بسیارخوب است و این توجه را حالا بنده پیدا نکردم بر همه آقایان و همه اهل بازار ایران مشهوداست که در سه چهار ماه پیش بنده این توجه را پیداکردم بنده در آن موقع متوجه شدم که ژاپن در سال بیش از یک میلیون و نیم دومیلیون برنفوس افزوده میشود و همچنین هندوستان بیش از دو میلیون در سال بر نفوسش افزوده میشود هند و چین دستخوش جنگ داخلی است همینطور کره و بنابراین محصول برنج دنیا هم از طرف دیگر دستخوش بعضی آفات شد و روی همین اصل بنده پیش بینی کردم که برنج ترقی خواهد کرد و خوشبختانه برنج کشورایران هم امسال محصولش بسیار خوب بود در این صورت دولت در آن موقع دارای یک وضعیتی بود باین کیفیت که در شهریورماه دلارهایی که دولت در دست داشت و از تجار تحصیل میکرد تمام شده بود از طرف دیگر برنج در آن موقع در بازارکیلویی شش ریال بود برطبق اطلاعاتی که بنده دارم در رشت ۶ریال الی ما فوق شش ریال و نیم بود ما فکرکردیم که بطور قطع بازار برنج امسال دچار کسراست و باید رو بایران بیاورند و اگر برنج صدورش آزاد باشد تردید نیست که خاکه برنج و هر چه هم مادون خاکه برنج باشد صادر میکنند که آذوقه مملکت و مخصوصا نواحی شمال خوراک روزشان بجای نان برنج است از کشور صادر میشود و میرود و باین دلیل قرارشد که امسال پروانه صادر بشود در عین حال که محصول کشور بسیارخوب بود اما چه جور باید پروانه صادربشود در آن موقع هنوز قطع روابط با کشور انگلستان نشده بود بلکه یک ماه هم مانده بود در آن موقع برای آنکه مبادا مضیقه اقتصادی پیدابکنیم از همان موقع قرارشد که اساسا پروانه در مقابل دلار صادر بشود صادرات وضعش این است که اگر کسی بخواهد محصولی را صادربکند فقط یک تعهد ارزی میسپارد که در عرض ۸ ماه و بلکه عملا در ظرف دو سال ارز این محصول را به کشور برگرداند چون پیش بینی میشد که محصول برنج و بازار برنج خوب است قرار براین شد که اساسا برای برنج اعتبار بازشود یعنی وقتی برنج وارد کشتی شد پولش به مملکت برگردد بعد از این مطلب پیش آمد یکی این پنجاه هزار تن برنج را پروانه بدهند اگر ملاک را میگذاشتیم که هر کس میخواهد ببرد و وقتی ۵۰ هزار تن پرشد بعد جلویش را بگیریم ممکن بود که بسیاری از مردم باین امید یک ضررهای بزرگی متوجهشان بشود یعنی برنج را در راه در تهران یا در اراک یا در خرمشهر داشته باشند و جای ۵۰ هزار تن پرشده باشد در این صورت باعث ضرر آن اشخاص میشد این بود که ملاک تشخیص را اینطور قراردادند که هرکس که اعتبار غیر قابل برگشت بیاورد بدلار هم باشد و قیمتش هم نسبت به سایرین بیشترباشد او مقدم باشد یعنی اگر کسی ۱۷۰ دلار داد و دیگری ۱۷۵ دلار اول آن ۱۷۵ دلاری را بدهند بعد ۱۷۰ دلاری را و از طرف دیگر برای اینکه واقعا بیطرفی کامل حفظ شود پروانه صادر کردن را بیک کمیسیون محول کردند که اسم این سه نفر آقایان در دسترس آقایان خواهد بود و بعضی از آقایان محترم هم این آقایان را میشناسند براستی و درستی و پاکی (میراشرافی – کیها هستند؟) عرض کنم که یکی از این آقایان سپهبدی مدیرکل وزارتخانهاست که سالهاست در وزارتخانه بحسن شهرت معروف هستند یکی آقای تژه و یکی هم آقای قاسم صور بود و بعدا هم که آقای تژه باختیار خودشان تقاعد درخواست کردند و متقاعد شدند بجای ایشان آقای عقیلی رئیس اداره مستشاری وزارتخانه انتخاب شد که او را هم غالب آقایان میشناسند که یکی از کارمندان پاک نظر و صحیح العمل و درستکار است پس پروانه بدست عمر و زید نبوده که سوء استفاده کرده باشند پس از آنکه کمیسیون تشکیل شد در اولین جلسه هر کس درخواست داشت درخواستش را تقدیم میکرد و باو پروانه داده میشد در جلسه دوم کمیسیون عدهای پروانه هایشان در هفته قبل صحیح نبود و بعدا شرایط صدورشان را آنجا آوردند یعنی اعتبارشان را آوردند و قیمتشان درست تشخیص داده شد و بانک تصدیق کرد که این اعتبار آمده و به آنهاهم داده شده همینطور تا چهارهفته ۵۰ هزار تن پرشد.

این دفتر بوسیله چهار گروه تخصصی خود شامل دفتر املاک شمال شایگان که از اولین و معتبرین دفاتر معاملات ملکی در شمال است و بواسطه صداقت، انصاف و رعایت حقوق طرفین معاملات مورد اعتماد با سابقه ترین و بزرگترین سرمایه گذاران در حوره املاک ساحلی و جنگلی شمال کشور قرار دارد. موجوداتی عجیب و جذاب که در نوع خودشان مرگبار هستند و در این فهرست نگاهی داریم به ۱۰ تای آنها. زرافه ی جنگلی یا اوکاپی که ظاهری عجیب بین اسب و گوره خر دارد نیز در جنگل بارانی آفرقا ساکن است. در ایران گوشت بریان كرده روی ذغال نیز به نام «كباب» خوانده میشود و انواع كباب تهیه و مصرف می شود.

از سوی دیگر از آنجا که دور تا دور جزیره را آب احاطه کرده است، لذا بهندرت میتوان طعمهای بر روی زمین پیدا کرد. د – عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد مي باشد. د – حريم ، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. تبصره 1 – وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامت گذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي و نقشه برداري وبا نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است ، اراضي مستحدثي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي شود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.

الف – عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب در سال 1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است . الف – اراضي مستحدث عبارت است از زمينهايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفت آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد مي شود.

تا کنون خرس سیاه در بلندیها و جنگلهای مناطق شرقی و غربی افغانستان دیده شده است که از نوع هندی آن میباشد. از جمله ۴ نوع در معرض خطر ۱۲ نوع آن تحت تهدید انقراض ۵ نوع آن در تهدید شدن نزدیک است. ب – اراضي ساحلي ، پهنه اي است با عرض مشخص از ارضي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. ماده 9- اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي باشند، بايد حد اكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبتي گواهي شده كه مساحت تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي باشد.

2- اشخاصي كه به استناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ 8/6/1341 پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه به استناد تصويبنامه شماره 42738-18/9/1341 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتي كه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند درصورتي كه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالك جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره برداري نموده باشد معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه به مالك قبلي پرداخت ميشود.

ج- به اشخاصي كه جنگل در محدوده اسناد مالكيت آنها و يا در محدوده املاكي كه به موجب احكام قطعي قضايي يا هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قرار دارد براي هر هكتار يكصد ريال. ج – تالاب ، اعم از اراضي مرداب ، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد. تبصره- سازمان جنگلباني مي تواند به هر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حق تعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و در شرايطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب مي شود.

در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 به بعد از جنگلهاي مورد طرح بهره برداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانه قطع را كه از سال مزبور به بعد صادر مي شود به سازمان جنگلباني بپردازند. 1-سازمان جنگلباني مي تواند نسبت به طرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجراء داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد، مراعات نمايد.چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگل باشد، نسبت به سهم مالكيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئيننامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه هائي كه در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرارداد لازم را براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد.مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.

هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامين و از محل اعتبارات مربوطه تاديه خواهد شد. این محل شاید کمی بعد از داشلی 3 بوده و نمایاندۀ یک ساحۀ مستطیلی (99 در85 متر) میباشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود. بستانكاران اسناد مزبور مي توانند به قائم مقامي بدهكار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه به موجب اين قانون پرداخت است و بترتيبي كه مقرر شده دريافت نمايند.و در صورتي كه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد ميتواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد.

ماده 7- درموردجنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهره برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غير رسمي به هر عنوان به اشخاص واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران در صورت تمايل به ادامه بهره برداري در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند. ماده 11- دولت مكلف است تا ده سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذكور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.

ماده 8- از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهكده هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره برداري صادر نمايد. ب- مراتع غيرمشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري كه در تاريخ تصويب اين قانون يا بعدأ به موجب اسناد مالكيت يا آراء قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري در محدوده املاك مزروعي قرار گرفته يا بگيرند، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

نسبت به منابع طبيعي مذكور در ماده يك كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هيئتهاي رسيدگي به املاك واگذاري نيز طبق اين قانون به ذيحق پرداخت خواهد شد. ماده10- وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت ميشود. ماده 6- كليه معاملات رهني با حق استرداد كه نسبت به اموال عمومي مذكور در اين قانون بين اشخاص واقع شده ياشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است. ماده 12- وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع به اجراء بگذارد.

ماده 5- در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يكم كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت آنها پذيرفته و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلا مانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالكيت تلقي ميگردد. ۷۶. ↑ برگهای جنگل: نامههای رشت و اسناد نهضت جنگل، به کوشش ایرج افشار،سال۱، ش۲۷، ۷ جمادیالاخره۱۳۳۶، ص۱ـ۴، تهران: فرزانروز، ۱۳۸۰ ش . 1- به اشخاصي كه مراتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها صادر شده ويا داراي حكم قطعي از هيئت هاي رسيدگي املاك واگذاري باشد در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي ) براي هر هكتار 100ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50ريال پرداخت مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید