رودهای مهم جهان ، از نیل تا آمازون ☀ جاذبه ها

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون گونههای درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمرهای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد. جنگل در شمال “کویینزلند” استرالیا واقع شده که جزء مهم ترین میراث تاریخی یونسکو نیز به شمار می رود. هیچ منطقه مسکونی در اندازه قابل توجهی در کناره های رود سپیک وجود ندارد.

در اینمیان محمد علیمیرزا از تبریز بتهران آمده و در نبودن پدرش، «نایب السلطنه» خواستی بود، و او کسانی نزد بازرگانان فرستاد و دلجوییها نمود، و چنین نوید داد که چون شاه بسفر اروپا رود و باز گردد خود او برداشتن نوز وبیرون کردن او را از ایران، بخواهد، و از آنسوی چون میدانست پشتگرمی بازرگانان به بهبهانیست، خود بخانهٔ او رفت و ازو هم دلجویی نمود. تبصره 5- 5- اتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيص خواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط مینمايد. تبصره 1- سازمان جنگلبانی مجاز است بهرهبرداری از منابع فوق را راساً عهدهدار و يا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

گرفتاری میان گسترش بهرهبرداری از منابع و آتشسوزیهای ناشی از تغییرات اقلیمی آیندهی جنگل بارانی آمازون و مجموعهی حیات حیرتآور موجود در آن را در مسیر ناگواری قرار داده است. دریاچهی ائل گلی با 5500 مترمربع وسعت گنجایش 720000 مترمکعب آب دارد و آب آن از طریق رودخانهی «لیقوان» تأمین میگردد. همان گونه که از نامشان بر میآید، جنگلهای بارانخیز استوایی دارای آب و هوای گرمسیر استوایی با باراش فراوان در فصلهای به خصوص هستند. عبور از این رودخانه به خاطر تغییرات فصلی شدید جریان آب و وجود تنداب ها و آبشارها بسیار دشوار است.

با این حال به این معنی نیست که چنین عنکبوتی وجود ندارد. البته آقای دکتر سنجابی شکنجه درمقابل قتل جرم کوچکی است ولی اگر منظور از شکنجه تهیه اقاریر برای متهم و محکوم ساختن یک بیگناه باشدشمابازهم آنرا یک جرم کوچک و ناچیز تلقی خواهید فرمود (دکتر سنجابی – نه) آیا باز هم در آنوقت دکتر بقایی رابا آن جیب بری تشبیه خواهیدنمود که دستش را پیچاندهاند (دکتر سنجابی – دست دکتر بقایی را که هنوزنپیچاندهاند) امربفرمایید که ما خودمان بپیچانیم آیا باز هم آنوقت تبلیغات دولت رابرعلیه یک متهم یک امرعادی تلقی خواهیدفرمود شماخواستید که اول ثابت شود که متهمین بیگناهند تا بعد ادعای شکنجه موثر و قابل توجه قرارگیرد یک چنین تقاضایی از شما استاد دانشگاه و قاضی یک محکمه عالی بین المللی بعیداست وظیفه ما نیست که ثابت کنیم که متهمین گناهکارند یا بیگناه وظیفه کلی همه ما شما و ما این است که نظارت کنیم تا در اطراف یک قتل فجیع و جنایتی که اتفاق افتادهاست درست تحقیق شود و مرتکبین جنایت هرکه میخواهد باشد طبق مقررات قانونی تعقیب گردد و به مجازات برسد ما جز این وظیفه نداریم آیا شما آقای دکتر سنجابی استاددانشگاه قاضی محکمه عالی بین المللی نماینده مجلس و عضو کمیسیون قوانین دادگستری وظیفه دیگری هم در این مورد دارید؟

زیرا زمانیکه موقع برداشت یا شول پسته در اوسط ماه سنبله فرا میرسد، طی اعلامی از جانب دولت چیدن آن برای عموم مردم آزاد می گردد و اکثریت مردم محل، جهت چیدن پسته به جنگلات سرازیر میشوند. جنگل ارسباران یا ارسبار، قراچه، آرازبار و قره داغ، جنگلی کهن است که یاقوت حموی 800 سال پیش، آن را منطقه ای میان اران و آذربایجان معرفی کرد؛ جایی که بابک خرمدین علیه معتصم شورش کرد!

تبریز وارد مسیر فرعی که به سوی اهر میرود را انتخاب کنید پس از گذر از اهر به کلیبر که در کناره جنوب شرقی منطقه حفاظت شده ارسباران است میرسید. تبصره 3- چنان چه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل میآيد. جنگل ابر یکی از بانکهای گیاهان دارویی سرشار در کشور شناسایی شده است، که همه ساله مشتاقان و علاقه مندان را از گوشه کنار جهان به سوی خود دعوت میکند.

برای نمونه دلفین صورتی که به زبان محلی بوتو نامیده میشود، یکی از نادرترین دلفینها در سراسر دنیاست که در میان آبهای رودخانه پهناور آمازون زندگی میکند. برای اجاره ویلا به سایت جاباما سری بزنید. ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای اين قانون مشمول دريافت وجهی میباشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان به تقاضای واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد.

6- بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. انفال و ثروتهای عمومی از قبيل زمينهای موات و رها شده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهای عمومی، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههای طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد میشود، در اختيار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهای مقرر در اين قانون خواهد شد. ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی میگردد.

وی گفت: اراضی که خارج از محدوده شهر هستند و سند آن به نام اداره راه و شهرسازی بوده باید به منابع طبیعی واگذار شوند که سازمان جنگلها محدودتی برای واگذاری اراضی حریم شهر ندارد. ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضايی يا هيأتهای رسيدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار يک صد ريال. بخدای متعال خون از دلم جاری میشود وقتی که فکر میکنم این همه استعداد حاضر و وسایل موجود این طور عاطل مانده و ضایع میشود اگر چه این ترتیب برای مدارس ملیه بسیار کار سهل و آسانی است (یعنی در صورت میل و اتفاق علماء) ولی بقدری مهم و بزرگ است که مؤسسین آن و اسم بزرگوارشانرا با هزار سلام و صلوات ذکر کنند.

در اینهنگام در تبریز هم داستان شگفتی رو داد، و آن اینکه میرزا علی اکبر نامی از ملایان (که از همان زمان نام «مجاهد» گرفت و کنون هم در تبریز زنده و بهمین نام شناخته است)، بهنگامی که از ارمنستان، از جلو یک میخانه میگذشت، یکی از مستان از میخانه بیرون آمده و جام باده جلو میرزا گرفت. بهترین زمان سفر به این منطقه از اواسط بهار تا اوایل پاییز است. ماده يازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلبانی بگذارد. نصف اين مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجه وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين میگردد.

وزارت زراعت طالبان میگوید به منظور محافظت از جنگلات، نیروی ویژه نظامی به نام «قطعه سبز» ایجاد خواهد شد. تبصره 3- در پروانههای ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. ماده 2- شهرداریها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد میباشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود. تبصره- سازمان جنگلبانی میتواند به هر خانواده جنگلنشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید