جنگل لفور کجاست؟

جاده بهمنان – زیرآب در ارتفاعات سوادکوه مازندران واقع شده و طبیعت این مسیر کوهستانی و جنگلی در برف و زمستان، زیبا و چشم نواز است. این درختان سکساول در دشت لیلی ، حیرتان و در نواحی دریای آمو توافق زیست دارد. از جمله هفت نوع مار زهری، پنج نوع آن افعی و دو نوع آن کبرا میباشند و در تمامی نواحی بالخصوص مناطق خشکی و بیابانی افغانستان وجود دارند.

با این کار احتمال اینکه شکارچیان بیرحم آن نواحی مثل مار آناکوندا غافلگیرم کنند، کمتر میشد. راستی این بود که گمان نمیکردند سربازان بسید و ملا شلیک کنند، و از آنسوی در مسجد بتنگنا افتاده و از بیکاری دلتنک گردیده میخواستند تکانی بخود دهند. یک دسته از پی علماء رفته هر که را مییافتند بمسجد میآوردند. پیامهایی را که از شاه و دولت رسیده بود بمردم خوانده و چنین گفت: ایمردم، شما از دولت دادگری خواستید جز با گلوله پاسخ نشنیدید.

در این نشستهای کوشندگان هم، چه بهنگامیکه در عبدالعظیم میبودند، و چه زمانی که بتهران باز گشتند، و چه اینهنگام که در مسجد آدینه می نشستند – همیشه روضه خوانی میشد. این جنگل ها به جنگل های شرقی آمازون نزدیک هستند ، بنابراین بسیاری از تیره های گیاهی مشابه در شرق یافت می شوند ، اما اغلب متعلق به گونه های مختلف هستند. تا آنجا که می توانید مکالمه کنید خوب است، شاید نه به اندازه ممکن، اما دلیلی وجود ندارد که نتوانید هر هفته با آن تماس بگیرید از آنجا که از نگرانی های روز به سلامتی ذهن خود بیعت می کنید، بدانید که با حضور حتی در مدت ده ثانیه، سی ثانیه، یک دقیقه یا دو دقیقه، می توانید وزن آتش سوزی جنگل های آمازون بسیار خوبی را از ذهن خود بلند کنید.

غلام به غیظ آمد جلو اسب خودش را داد به رفیقش که بگیر ببینم اینها به تفنگهای خودشان مغرور هستند! پراکنده شدن مردم از مسجد این پیش آمدها، از یکسو سختی عینالدوله را در کار، و بیباکی او را از خونریزی نشان داده، و از یکسو ترسندگی مردم و ایستادگی نیارستن آنان را هویدا میگردانید، و رویهمرفته یک آینده بیمناکی دیده میشد. راهش این بود که اول ما را عالم بمقتضیات عصر و زمان بکنید و از جهل و عمی خلاصی بخشید که بالطبع با نور علم لوازم شرف و نیکبختی خود را فراهم کنیم و بعد با شرحی که ذیلا بعرض خواهد رسید استدلال میکنند و بثبوت میرسانند که وسیله تعمیم علوم فقط در دست آقایان علماء بود لاغیر آنوقت یقین دارم حضرت مستطاب عالی جوابی نخواهید داشت – این فقره را تمثیلا عرض کنم بعد باصل مطلب بپردازم امروز حالت آقایان علماء یعنی آنهایی که با حضرت عالی هم عقیده هستند و درد دین و وطن و ملت دارند و دلشان میخواهد این ملت را باوج سعادت برسانند یقین مثل حال کسی است که در انبارهای متعدد همه قسم حبوبات و ارزاق و گوشت و روغن ذخیره انباشته داشته باشد و خود با یک جمعیت کثیری از عیال و اطفال از گرسنگی نزدیک بهلاکت و این در و آن در برای یک گرده نان تکدی نمایند یا مثل کسی که تمام لوازم طعامی را در دیگ ریخته و حاضر کرده زیر دیگ را هم هیزم چیده در یک دست دسته گونی و در دست دیگر چراغی گرفته بدر خانههای همسایه برای بک گل آتش میدود که زیر دیک را روشن نماید و ملتفت نیست که آتشی هم در دست خود دارد گون را روی شعله چراغ بگیرد مشتعل میشود.

من چنین آدمی را میشناسم که اگر قبول کند مینویسد و میشود. کسانی میگفتند: برداشته شدن عینالدوله را بخواهیم، طباطبایی گفت: «اگر عدالتخانه را بر پا نمودیم دیگر عینالدوله داخل آدمی نیست». از علماء نخست بهبهانی، و سپس شیخ محمد رضای قمی، و سپس طباطبایی هر یکی با دستهٔ بزرگی بآنجا آمدند. داستان مسجد آدینهٔ پسین آنروز، یک دسته سرباز، از لشگرگاه بشهر در آمدند و در خیابانها چاتمه زده و بنگهبانی پرداختند.

پس از این پیش آمد نصرالسلطنه و سیفالدین میرزا آمدند و در چهار سو نشستند که از نزدیک فرمان دهند و بکارها سر کشند، و یکتن میرپنج را با پنجاه تن توپچی فرستادند که در پشت بام بازار سنگر بندند، و از آنسوی یکدسته تفنگچی را بالای «شمس العماره»، که سرکوب مسجد است، فرستادند. علماء گفتند: سربازان دیروزی را دورتر بردهاند و این سربازان که امروز در پیرامون مسجد میباشند از فوج دیگری هستند و باینان دستور شلیک داده شده. پس از سال ۲۰۰۱، اسماعیل خان و دوستم شرایط بهتری داشتند و در نتیجه بادغیس اهمیت استراتژیک خود را از دست داد.

اگرچه شورش طالبان در بادغیس، زمانی که در سال ۲۰۰۳ در یک منطقه بزرگ پشتون ها در ولسوالی های غورماچ و بالامرغاب شروع شد، بسیار کمرنگ و کم مایه بود، اما از آن زمان به چندین منطقه ایماق گسترش یافته است. کشتهٔ سید عبدالحمید را که در صحن مسجد بخاک سپرده بودند کشته حاجی سید حسین را نیز فرستادند در امامزاده زید بخاک سپردند. اینان خواستند گوش ندهند، و از پشت سر نیز مردم فشار میآوردند و ناگهان سر کرده فرمان شلیک داد.

اینان بیاری احمد خان آمده ولی دیر رسیده بودند، و چون هنگامه را دیدند، کشته سید را برای آنکه در دست مردم نباشد، برداشته و روانه گردیدند. بدینسان که بیدرنک خودرا بروی یک بلندی رسانید، و سینهٔ خود را باز کرد، و رو بمردم گردانیده بآواز بلند چنین گفت: « ایمردم نترسید، واهمه نکنید، اینها کاری داشته باشند با من دارند، این سینهٔ من، کجاست آنکه بزند؟ میخواست از چگونگی نیک آگاه گردد، و از نزدیک بچاره کوشد، و چون با همراهان بگفتگو نشست، چنین نهادند که در برابر شورش ایستادگی نمایند، و زود بکار برند.

در این میان سید عبدالحمید نامی از طلبه، از درس باز میگشت و بهنگامه فرا رسید و چگونگی را دید و در جلو احمد خان ایستاده بنکوهش او پرداخت: «تو مگر مسلمان نیستی؟ امروز، باز ختم سید عبدالحمید را میداشتند و روضه میخواندند. کسانی میخواستند با افزار کمی که میداشتند بجنک برخیزند و علماء نگزاردند. کیست از شما که در وطن خود اسباب پیشرفت مقاصد فاسدهٔ اجنبیان نبوده؟ طلبهها گفتند: ما از شما جدا نشویم و مردم را هم نگزاریم بروند و بازارها را باز کنند.

پس هر چه زودتر است شما بروید. تنوع گیاه های جنگل های کاج بسیار کم است و در کل این جنگل ها پوشش گیاهی ضعیفی دارند. اگر به بازدید از پارک جنگلی النگدره رفتید، توصیه می کنیم، راه خود را تا اواسط جنگل های این پارک ادامه دهید و چشمه ای بسیار زیبا و دیدنی در این پارک را از نزدیک مشاهده کنید. در حقیقت جنگلهای بارانی، جنگلهای انبوهی هستند که در مناطق گرم و پرباران نظیر آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوب شرق آسیا بهوجود میآیند و حال گردشگران در شهر دبی شاهد نمونه ای از این نوع جنگلها هستند.

در سمت فرعی راست، منطقه ای مسکونی به نام سروش یا سروش جنگل واقع شده است. اگر چه آنروی پیش آمد هم در خور اندیشه میبود: در جاییکه کار باینجا رسیده و انبوهی از مردم، بخودکامگی شوریده و در میانه خونها ریخته شده بود، دیگر خودکامگی ماندنی نمیبود، و دیر یا زود، میبایستی از میان رود. زیرا از دیرباز، در آنجا آزادیخواهانی پیدا شده و بسختی میکوشیدند و خونها میریختند، ولی دولت ایستادگی نموده با زور جلو میگرفت.

امروز با همه جار دولت جز از نانوایان و مانند آنان کسی دکان خود را باز نکرد و در مسجد و پیرامونهای آن، انبوهی بیشتر گردید. بدینسان در پایتخت ایران شورش بزرگی برخاسته و مردم در برابر دولت ایستادند. فردا، مردم چون از خانه بیرون آمدند، در خیابانها و سر گذرها سربازان و توپچیان را فراوان دیدند. دوم باشد که سربازان و توپچیان را بسهانند و دلهای آنان بسوی خود گردانند. پرورش، سال نخست آن را که من دیدم از بهترین روزنامههاست. این در سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۲۷۸ و ۱۳۱۷) بوده، و در روزنامه رسمی که آگاهی آن را دادند چنین نوشتند که از آن پول وام بانگ شاهنشاهی را پرداخته، و بند اهواز را (که بستن آن از زمان ناصرالدینشاه گفتگو میشد) بسته، و برای شهر بی آب قزوین آب خواهند آورد، و بآبادیهای دیگری نیز خواهند برخاست.

حالتم منقلب شد که چرا مثل هموطنان خودم نفهمیده و نسنجیده به او آمری و تحکم میکردم! خبرگزاری فارس: جنگل های ارسباران در شهرستان کلیبر این بار در منطقه کیارق دچار آتش سوزی شد. هر چند هیچ تحقیق علمی در مورد این سنگ نوشتهها انجام نگرفته، ولی غیر متداول بودن آنها در سطح منطقه ارسباران میتواند نشانی از قدمت روستا باشد. آنکه مرمت ونگاهداری آنها را به عهده بگیرند. خانواده پاناشِکونگ از چندین نسل قبل در این منطقه زندگی میکردند و آقای کامانجا به بینندگان نشان میدهد که چگونه منابع طبیعی در این جنگلهای بارانی میتوانند تمام نیازهای آنها برای زندگی روزمره را برطرف کنند.

زد، و آن اینکه بقزاقی رسید و با تپانچه تیری باو زد، که پس از چند ساعتی با همان زخم در گذشت. عینالدوله دانست که دشمنی با خود اوست، و در ایستادن و زور بکار بردن پافشارتر گردید. جزیره بورنئو، سومین جزیره بزرگ دنیا شناخته می شود که بخش قابل توجهی از جزیره که نزدیک به 480 کیلومتر مربع می باشد را جنگل کینابالو تشکیل داده است. وزن این مارماهی ها حدودا ۲۰ کیلو است اما می توانند ۶۰۰ ولت برق تولید نمایند. این مارها به خوبی و ماهرانه خود را در طبیعت استتار می کنند و برای حمله به طعمه ساعت ها انتظار می کشند.

مزایای شیوه: برنامه ریزی خیلی ساده ، مکانیزاسیون عملیت قطع واستحصال به راحتی امکان پذیر است،برداشت زیاد در سطح متمرکز وجود دارد،عملیات تجدید حیات مصنوعی به سادگی صورت می گیرد(جنگلکاری)وتولید محصولات یکنواخت است. در دنیا بیمارستان های روانکاری و روان درمانی را در جنگل قرار می دهند تا از این اثرات جنگل استفاده شود. در این راستا کتاب های چرا، چطور، چگونه؟ در سالهاى بعد از انقلاب اسلامى بدلیل وجود آبادیهاى زیاد و حاصلخیزى منطقه نسبت به راهگشائى راه دسترسى اقدام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید