جنگل دو هزار تنکابن

وجود گونههای گیاهی خاص که قدمت برخی از آنها به هزاران سال میرسد، پایین بودن دما حتی در ماههای گرم سال، ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا و پوشش گیاهی ویژه، باعث شده تا این منطقه از دیگر مناطق جنگلی کشورمان متفاوت باشد. شهرستان رامسر با زیبایی وصف ناپذیر در انتهای غربی استان مازندران در دامنه جنگلی و زیبای البرز و سواحل رویایی دریای خزر آرمیده و با برخورداری از جاذبههای گردشگری و امکانات اقامتی، پذیرایی وتفریحی با لقب عروس شهرهای ایران به عنوان قطب مهم گردشگری در کشور و حتی جهان مطرح است. 1- حفاظت از خاک: جلوگیری از فرسایش و ضعیف شدن خاک .

بخش بزرگی از چالشهای موجود در این ولایت، از بیمهری و محرومیت ناشی میشود که با برآورده شدن آن، روزنهی امید از پس تاریکیها نمایان خواهد شد. دوم: دولت برای برپا کردن «عدلیه» بدانسان که خواست علماء میبود، ناگزیر شدی که قانونی بگزارد، و این خود گامی در راه قانونی شدن کشور میبود و کوشندگان را بخواستی که میداشتند نزدیکتر میگردانید. از اینکه مقدونی ها این ایرانیان را بحیث دوستان یا اسرا بخاطر تضمین برخورد خوب مردم شان خوش آمدید گفتند یا نه، میتواند یک مسئله اضافی باشد. او میگوید، چطورمهاجمین مقدونی در بین اراکوزیا و وادی کابل، بالای “هندیان مجاور اراکوزیان” حمله کردند.

هویت این هندیان نامعلوم است. اینها شاید در شرق و شمالشرق اراکوزیای قدیم بامتداد مرز های فعلی افغانستان و پاکستان زندگی میکردند، احتمالا در سرزمینی که توسط هیرودوتس و منابع هخامنشی بنام ستاگیدیا نامیده شده است. آرین یکی از زندگینامه نویسان الکساندر میگوید که والی هخامنشی بکتریا بنام بیسوس فرماندۀ عمومی بکتریانها، سغدیانها وهندیان “هم مرز بکتریان ها” را بعهده داشت. آرین میگوید درهند نیز، سواران ارتش الکساندر توسط سوارکاران بکتریا، سغدیا، اراکوزیا، درنگیانا، ارییا و پارتیا تقویه میشدند. مجاورت مردمان “هندی” با اراکوزیا در زمان الکساندر در کتاب آرین بنام اناباسیس الکساندر نیز بازتاب یافته است.

او نتنها فرماندۀ اراکوزیان و سربازان درنگیانا، بلکه همچنان کوهیان هندی است. اینها همچنان بنام ایورگیتای “ولینعمتان” یاد میشوند. جدا ازاین، زندگینامه نگاران الکساندربزرگ همچنان ترکیب قطعات افغانستان را شرح میدهند. زندگینامه نگاران مشکلاتی را تشریح میکنند که سربازان الکساندر در مسیر500 کیلومتری مارش خویش متحمل میشوند. این نشان میدهد که این ساکاها یک گروه نسبتا مستقل ادارۀ محلی پارسیان را تشکیل میدهد. مطابق آرین، این ساکاها بحیث تابعین والی بکتریان به بیسوس نمی پیوندند، چون اینها مکلفیت مستقیم به مقابل شاه پارسیان دارند.

بالاخره ما در بارۀ والی ساتیبارزانس میخوانیم که فرماندۀ سربازان ولایت خویش یعنی آرییا، اطراف هرات فعلی را بعهده داشت. مراکز آنها مربوط به نواحی اطراف بلخ فعلی درافغانستان شمالی، نواحی کندهاردرافغانستان جنوبی و ماحول هرات درافغانستان غربی است. میکانیزم دقیق آن غیر واضح است، اما بسیار زیاد ممکن است اراکوزیان (سکائی) پیشرو یا حد اقل والی هخامنشی پارسی آنها یکمقدارکنترول بالای قسمتهای میانه وادی اندوس داشتند. مقدونیها مدت زیادی در اراکوزیا اقامت نمیکنند، اما یک مقام یونانی بنام مینون را با یک گارنیزون قوی 4 هزار پیاده و 600 سوار در آنجا میگذارند. اما در هر صورت همراه داشتن کفش مناسب پیادهروی، کلاه، بارانی، ضد آفتاب، لباس اضافه، دستمال مرطوب و مقداری خوارکی کنسروی از لوازم مورد نیاز طبیعتگردی هستند.

آنها باید عین (هندیان) گندهاریان و دادیکای با تجهیزات بکتریان (سکائیان) باشند که توسط هرودوتس بحیث قسمتی از ارتش سیرسیس بمقابل یونان در اوایل سدۀ پنجم ق م درج شده است. لذا این وضع از اواخر سدۀ ششم ق م بسیار فرق میکند که فقط والیان بکتریا و اراکوزیا در کتیبۀ بیستون بحیث دو مقام عمدۀ هخامنشیان دراین قسمت قلمرو درج شده اند. به عبارتی دیگر، زمینی ( اعم از خشکی و آبی ) است که عمدتاً از درخت و درختچه همراه با سایر رستنی ها، خشبی وعلفی خودرو پوشیده شده باشد، مشروط به آن که مساحت آن کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن به طور طبیعی کمتر از پنج درصد نباشد( نرم افزار وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور).

یکی از دبستانها که در این پیش آمد تاراج یافت دبستان «کمال» بود که راهبرش میرزا حسینخان میبود و روزنامهای نیز بهمان نام مینوشتی، و پس از این پیش آمد در تبریز نمانده و بقفقاز و مصر رفت. توضیحات زیر مربوط به کدام واژۀ جدید از درسهای چهارم و پنجم است؟ نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود. این است حمد خدا را تاکنون یاد ندارم که از احباب خود از این فقرات رهین انفعال باشم. ولی آنها که نمیخواستند این عواید را از دست بدهند.

حیوانات و جانداران نیز جزئی جدا نشدنی از جنگل آمازون هستند و به دلیل محیط مناسب شاهد زندگی شمار زیادی از آن ها در سراسر این منطقه ی زیبا هستیم. در جنگلهای منطقه ساری حدود 992 آبادی با جمعیت 22000 نفر ( 4385 خانوار) بصورت تک خانوارهای پراکنده در داخل جنگل سکونت داشته اند. این منطقه مرزی در فاصله ۵۵ کیلومتری شمال شهرستان مهدیشهر و در شمالیترین نقطه استان سمنان و جنوبیترین نقطه استان مازندران واقع شده است.

یک هشتم گونه های گیاهی کشور و یک سوم گونه های پرنده و بالغ بر 50 درصد گونه های پستاندار کشورمان ایران در این منطقه زیست می کنند. سربازان بالاخره بامتداد کناره های جنوبی هندوکش (که آنرا قفقازمینامند) میرسند. لذا قلمروی قدرت بارسانتیس ازدلتای هلمند درسیستان فعلی تا سرزمینهای مرزی هندیان درشرق وسعت داشته که دربرگیرندۀ تمام افغانستان جنوبی فعلی است. کنترول آشکار هندیان مسکون در جنوب هندوکش نیز بدین معنی است که او بر مسیر ستراتژیک ایران ازطریق کوهها به وادی کابل و جلگه های اندوس تسلط داشته است.

چون بارسانتیس کنترول درنگیانا را نیزبعهده داشت، میتوان با اطمینان فرض کرد که سربازان سیستان فعلی نیز باو پیوسته است. مطابق آرین، آنها خود را طوری اداره (حکومت) میکردند که با مردمان دیگراین منطقه کاملا متفاوت بود. از دیگر جاذبههای تفریحی موجود در منطقه جنگل دو هزار کوهنوردی و فتح قله سیالان است. تنوع جانوری و گیاهی این منطقه نیز جالب توجه است و در این سفر فرصت دیدن و دوچرخه سواری در بخشی از آن را خواهید داشت. تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟ این میتواند نشان دهد آنها شاید اولادۀ سکائیانی باشند که در اوایل هزارۀ اول ازطریق دهلیزهرات باین ساحه مهاجرت کرده و برای سده ها خصوصیات خود را نگهداشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید