آفات جنگلهای ارسبارانی در حالت طغیانی/ عملیات محلولپاشی بیولوژیک جنگلهای ارسباران به وسیله هواپیما

میگوید: امامجمعه پیام فرستاد که کسانیکه رازداران شما میباشند و شبها لحاف بروی شما میاندازند، آگهی از کارهاتان بما میرسانند، باین دوستان خود دلگرم نباشید، از این پیام او آقایان بمدیرالذاکرین بدگمان گردیدند و او را از میان خود بیرون کردند، و سپس مدیرالذاکرین داستان درازی، از پیوستگی که میانه عینالدوله و سید احمد طباطبایی و پسرانش میبوده، نوشته که در تاریخ بیداری همهٔ آنرا آورده، و ما چون از راست و دروغ آن آگاه نمیباشیم، در اینجا نمیآوریم، ولی این پیداست که بدگمانیهایی در میان بوده است، و ما نوشتیم که چون عینالدوله کسی را بنمایندگی از کوچندگان خواست، و آنان سید احمد را برگزیدند، و او رفت و چیزهایی با عینالدوله نهاد، علماء نهادهٔ او را نپذیرفتند.

لذا شکی وجود نمیماند که اینجا پایتخت اراکوزیای هخامنشیان بوده و مطابق پلینی دارای عین نام همانند دریای نزدیک آن و ناحیۀ ماحول آنست. در اینجا کوروش بزرگ و الکساندر بزرگ، شمالشرق ترین مرزهای امپراطوری های خویش را ایجاد میکنند. ساحات نیمۀ هزارۀ اول ق م درشمالشرق امپراطوری هخامنشی بسهولت ازطریق سفالی آنها قابل شناخت است که شامل فیصدی بلند ظروف چرخکاری استوانۀ – مخروطی است. این مرد بالاخره شکست میخورد، اما موقعیت مهم او در شمالشرق امپراطوری هخامنشی قبلی، حتی پس از مرگش را میتوان از این حقیقت اندازه گرفت که دخترش، اپاما در سالیان بعدی با سیلیوکوس، جنرال الکساندر ازدواج میکند.

او در سالیان بعدی ارتشهای هخامنشیان پارسی را شکست میدهد که توسط شاه شاهان، داریوش 3 کودومانوس فرماندهی میشود. بآنهم دراینجا ساحات زیادی وجود دارد که بطور واضح خصوصیات هخامنشی دارد، باوجودیکه آنها احتمالا مربوط به تاریخ های بعدی نسبت به سبک ساختمان “ایرانیان شرقی” باشد. بخصوص ارگ، با برجهای دایروی نشاندهندۀ عنعنات ایرانیان شرقی است. بعلاوه، باید درک کرد سفالی سرخ داغ و مراحل پائینی کندهارکهنه و سفالی مندیگک 6 و 7 هیچگونه افزار یا علایمی ندارند که با عنعنات ایرانیان غربی ربط داشته باشد. هر دو ساحه نشان میدهد که در دوران هخامنشی هر دوعنعنۀ بومی “شرقی” و نفوذی “غربی” در مهندسی و کاشی فعال بوده است.

تا زمان هخامنشیان، مردمانی که در وادیها و جلگه های افغانستان زندگی میکردند بطورنسبی از آنچه در ایران غربی و شرق نزدیک رخ میداد، در امان مانده و نفوذ خارجی عمدتا از شمال منشا میگرفت. دشمن عمدۀ او رهبر سکائیان محلی، سپیتامینز است که قرارگاه او در جلگه های قراقوم قراردارد. دیوارها از گِل پخسه دربالای تهدابهای سنگی ساخته شده است. در ارسباران علاوه بر جاذبههای طبیعی، جاذبههای تاریخی نیز وجود دارد، قلعه بابک در این منطقه واقع شده است که برای رسیدن به آن باید از مسیر دالانی سنگی و باریک عبور کرد. این منظومه در واقع نظیرهای بر «حیدربابایه سلام» شهریار است.

این حیوانی است که 2 برابر حیوانات اهلی دارای شاخ های حلقه حلقه بوده وطول آن تقریبآ به 2 متر می رسد وشکار آن برای شکاریان مانند بدست آوردن مدا ل است. در دوران هخامنشی، این احتمالا یک قلعه تقریبا دایروی بقطر 1200/1000 متر با یک ارگ درجنوبشرق بوده است. در مرکز آن یک ارگی 100 در 200 متر قراردارد (اصلا به بزرگی دو چند) که هنوزهم بلندی آن بحدود 30 متر، با برجهای دایروی در کنجها میرسد. مورچهخوار بزرگ حدوداً ۲٫۱ متر طول دارد که خود وجه تمایزی بین این جانور و دیگر مورچهخواران است. یونانیها که بزودی برجوامع مسکون فلات ایران تسلط مییابند، بسرعت فاصله بین زندگی مسکونی و کوچیگری را وسیع میسازند.

یک ساحه که دقیقا در نیمۀ هزارۀ اول ق م مسکون بوده، بلخ است (شکل 5). اما پژوهش های باستان شناسی مقدار کمی از سابقۀ قدیمی آنرا آشکار نموده است. این ظروف تاریخچۀ طولانی دراین نقطۀ جهان داشته و مربوط به اواخرهزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول ق م است، وقتی آنها شروع به تعویض سفالی دستی رنگی دوران یاز-1 کردند. در مقابل وقتی راجع به سیستمهای نوآوری فکر میکنیم، بیشترین بهرهوری از محیطهایی میآید که تداعیگر جنگل بارانی هستند و نه مزرعه. او وقتی به وادی کابل میرسد، فتوحات خویش را با حرکت بشرق (بامتداد دریای کابل) بطرف وادی اندوس و ماورای آن ادامه میدهد.

در قسمت دورتر شرق آن، بامتداد دامنه های کوههای بدخشان، شبکه های وسیع آبیاری یافت شده که نشان دهندۀ کثرت نفوس در دوران هخامنشی و قبل از آن است. در کنجها، اتاقهای بسته و زینه ها قرارداشته و مدخل ساختمان بامتداد سمت جنوب است. این ساحه دربرگیرندۀ مساحت 600 در 1100 متر بوده و توسط استحکامات عظیم احاطه شده است. یک ارگ قابل مقایسه بارتفاع حدود 36 متر در نادعلی (در تپه های سرخ داغ)، در سیستان افغانستان یافت شده است. این بقایا متشکل از دو ساختمان است: “قصرتابستانی” (55 در80 متر) با یک ستون ایوانی در چهارجانب و یک تعمیر مربعی (36 در 36 متر) متشکل از یکتعداد اتاقها با یک حیاط در وسط.

این شهر دیدنی فاصله بین دریا و جنگل را پر کرده و با خصوصیات تاریخی و جاذبههای طبیعی بینظیری که دارد همیشه به عنوان یک مقصد عالی برای تفریح و خوشگذرانی شناخته میشود. آیا بین زنجیره هایی که رسم کرده اید، ارتباطی (جانداران مشترک) وجود دارد؟ جنگ نهائی و سرنوشت ساز بین مقدونیها و پارسیان در شمال بین النهرین در گاگامیلا دراول نومبر331 ق م بوقوع میپیوندد. گاهی نیز دراثر تیر اندازی کسانیکه به شکا ر میروند که دراثر بی توجهی شان حریق بوقوع می پیوندد.

الکساندرتا دوردست های سیردریا به پیش میرود، جائیکه او یک شهربنام ایشکاتا الکساندریه بنیاد مینهد، نچندان دور از خجند فعلی و نچندان دور از سایروپولیس که حدود 200 سال قبل سلف او، کوروش بزرگ هخامنشی بنیاد نهاده بود. دربین 1962 و 1965 کاوشگران ایتالوی نچندان دور از مرکز منطقوی زابل یکتعداد ساختمانهای خشت خام را پیدا میکنند که مهندسی آنها بطور واضح خصوصیات هخامنشی دارد. آنها یک ذخیرۀ عظیم معلومات در بارۀ کمپاین، اراضی و مردمانی جمع آوری میکنند که مقدونیها بآنها مواجه میشوند. باینترتیب یکمقدارمعلومات قابل توجه در بارۀ سرزمینها و مردمانی فراهم میشود که حالا بنام افغانستان نامیده میشود.

در پای ارگ، باستان شناسان دو لوحه ایلامی هخامنشی را مییابند که قابل مقایسه با یافته های مرکز هخامنشی در پرسیپولیس بوده و مربوط به اواخر سده های ششم و اوایل پنجم ق م میباشد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سالجاری سطح گسترش آفات ابریشمباف ناجور قابل توجه بود، از اینرو متعاقباً با تشکیل جلسه در محل استانداری به ریاست مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجانشرقی و با حضور کلیه دستگاههای اثرگذار مقرر گردید عملیات بیولوژیکی صورت گیرد. پیادهروی در فضای سرسبز جنگل و اسبسواری در این منطقه از تفریحات لذتبخش جنگل گیسوم است.

مسیر دسترسی : جاده هراز و سنگچال آمل برای رفتن به فیلبند آسان تر و امن تر است. برای مقصد این کتاب، کمپاین های الکساندراهمیت بزرگی دارد. این آرامگاه درواقع محل دفن حسن بن علی نصر الکبیر می باشد که با نام اطروش در میان مردم شناخته می شود. گفت نمیدانم، کسی نیست، هرچه باشید وزیر در خانه نیست. همیشه به یاد داشته باشید که ابرها خبر نمیکنند؛ پس اگر میخواهید لذت فراگرفته شدن توسط اقیانوسی از ابر را تجربه کنید، قبل از حرکت به سمت جنگل ابر ، آب و هوا را چک کنید. اگر براساس پیش بینی های انجام شده شاهد ۱۰ فیصد افزایش بارندگی در جنگل های آمازون باشیم، بازهم با چهار فیصد کاهش بارندگی روبه رو هستیم.

از دیگر گمشدگان جنگلهای آمازون، یوسی گیسبرگ بود که در سال 1981 برای انجام یکسری تحقیقات از طرف ارتش انگلستان به آمریکای جنوبی فرستاده شد. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از انتشار 0.6 گیگاتن دی اکسید کربن که تا سال 2055 منتشر خواهد شد سالانه دست کم به 2 میلیارد دلار نیاز است. توصیه می شود پس از این کار دست ها به خوبی شستشو داده شود.

آنها چیزهایی که دارند مثل پوست حیوانات، تیر و کمانهای دست ساز را با وسایل کاربردی کاشفان مثل کارد و ظروف پخت و پز مبادله میکنند. دریای هیفاسیس (بیاس) در پنجاب شرقی نشانۀ دورترین قلمرو فتوحات الکساندر بوده، در اواخر 326 ق م ارتش یونانی/مقدونی برگشت نموده و مارش طویل بطرف خانه را آغاز میکنند. تمام اینها در اواخر سدۀ چهارم ق م با آغاز یک عصر جدیدی که در آن یونانیها و فرهنگ یونانی بشرق گسترش مییابد، تغیرمیخورد. در بهار 334 ق م، الکساندر شاه 22 سالۀ مقدونی با یک ارتش حدود 20 هزار نفری هیلیسپانت (دردانیل) را عبور نموده و به کاری اقدام میکند که یکی از جسورترین و موفق ترین کمپاینها در تاریخ نظامی میگردد.

0 دیدگاه دربارهٔ «آفات جنگلهای ارسبارانی در حالت طغیانی/ عملیات محلولپاشی بیولوژیک جنگلهای ارسباران به وسیله هواپیما;

دیدگاهتان را بنویسید